fredag, august 31, 2007

Schiønnings dagbog 31.8.1807

Den 31. august 1807. Kl.10 omtrent begyndte skyden igien, der varede omtrent til Kl. 1. Men englænderne påstod, der var skudt og giort attaque hele Natten, som ieg ikke havde hørt, uagtet ofte været vaagnet. De sagde og, de i Nat havde faaet en General og en del af vore Folk fangen, eftersom de nævnede navnet, syntes det at kunne være Falbe. Dette maa da have været i et udfald, da de paastod Byen var lige saa stærkt belejret til lands som til søs, og at de havde faaet deres tropper fra Pommeren hertil med, der var 20.000 Mand, og at det rundt om Kiøbenhavns porte og paa vejen vrimlede af deres tropper. Der var talt med en som snakkede dansk, og sagde sig at have været ved Marinekorpset, men for nogle Dage siden var fanget paa en piqvetvagt af englænderne. Samme hele piquetvagt bestaaende af en underofficer og ni Mand, havde alle strax givet sig i engelsk tieneste og enhver faaet 20 Rigsdaler paa haanden, og levede nu herligt, da de tilforn kun havde 4 Skilling om Dagen, de ikke kunne leve af, eftersom han sagde. De sagde alt at have, eller dog ville afskiære Kiøbenhavn vandet, som dog ikke var nogen let sag. Da de blev herlig og rigelig spiset, saa havde vi den store skam, at alle fattige Børn og koner her i Byen passede paa deres spisetimer, og gik hen med krukker og potter og fik især det mad, de havde tilovers, som de og var meget villige til at give dem, der mulig og gav dem anledning til stedse at sige, at det var et dejligt men fattigt Land. Saa frygtsom, man her i begyndelsen havde været for de engelske, saa dristige og fornøjede var ommeldte med dem nu.

Etiketter: