lørdag, november 25, 2006

Flere kuriosa fra Luxdorphs dagbøger

8. sept. 1757
Den norske Post skudt af Hesten i Sverrig oc Postsækken borttaget. Der siges, at Karlen, som reed, var impliceret med oc havde ingen Skade faaet. Gierningsmanden aabnede strax Sækken, tog alle Banco-Sedler oc spreede om paa Marken baade Vexler oc Breve, som kom her 8 Dage efter. Der blev ellers føiet god Anstalt i Sverrig til den Skyldiges Paagribelse.

28. sept. 1757
Været til Canvelliebud Rasch Matthiesens Bryllup med en Pige paa 20 Aar. Hand er 58 Aar.

25. sept. 1758
I Løverdags Aftes var et usædvanligt Lynild eller Lysen i Kiøbenhavn, som gav Anledning til et ugrundet Rygte, at et af de russiske Skibe var sprungne.

10. nov. 1758 (Sundblad er en falskmønter, som er sat i fængsel)
Sundblad brækker et Støkke Jern af en Kuffert, som hand sliber spidst paa Muuren, oc dermed stikker sig i Brystet; dypper et Støkke afbrudt Tand af en Kam i sit Blod oc skriver dermed nogle Ark.

21. dec. 1759
Imellem 11 og 12 om Aftenen fornam vi to eller tree stærke Stød i Kiøbenhavn, som af et Jordskiælv. Det samme mærkedes ogsaa paa Frydenlund og paa Nærum. Ligeledes i Slesvig, samt i Christiania, Moss og andre Stæder i Norge, hvor Fiskerne berettede, at Vandet var lunket, skiønt der var stærk Frost. Provst Bützow skal have spaaet dette Jordskiælv 4 Uger før af de Observationer, hand havde giort om Vierliget for 30 Aar siden, da vi og havde Jordskiælv. - Vesuvius brænder.

15. juli 1760
1759 d. 10. Decembris blev paa St. Croix opdaget en farlig Sammenrottelse af Negerne, som havde besluttet at slaae alle Blanke ihiel.

31. juli 1761
Den Franske, som gav sig ud for at kunde slukke Ildebrand med et Pulver og en viss Slags flydende Materie, gjorde sin Prøve d. 30. Julii, og, da den mislingede, var hand nær bleeven steenet af Almue. Garderne maatte derover patrouillere paa Kiøbenhavns Gader.

Etiketter: